Rusztowania ramowe

Systemy rusztowań  składają się z podstawowych elementów takich jak: podstawki, ramy, poręcze, stężenia, pomosty i krawężniki. Odległość pomiędzy kolejnymi kondygnacjami rusztowania wyznaczają ramy, których wysokość to 2,00 m, przy szerokościach 0,70 i 0,73 m lub 1,00 i 1,09 m.  w zależności od producenta systemu rusztowań. Typowymi  długościami pomostów roboczych są odpowiednio pomosty o długościach: 0,70m, 0,73m, 1,00m, 1,09m, 1,50m, 1,57m, 2,00m, 2,07m, 2,00m, 2,57m oraz 3,00m, 3,07m. Nośność rusztowania zależy od jego szerokości oraz od długości pomostów użytych do montażu danego zestawu i może wynosić od 2 do 5 kN/m2 (klasy obciążeń wg PN-EN 12811-1:2004). Za nośność rusztowania odpowiadają podstawki, ramy i pomosty. Aby rusztowanie było stabilne należy je usztywnić i do tego służą stężenia. Elementami zabezpieczającymi są: poręcze, poręcze podwójne, poręcze czołowe i krawężniki. Przy użyciu w/w i innych dostępnych w ramach systemu elementów rusztowanie można rozbudowywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Przy projektowaniu, montażu demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać zasad i wymagań ujętych w:

  • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47 / 03 poz. 401)
  • Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169 / 03 poz. 1650)
  • PN-M-47900-1:1996 „Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry.”
  • PN-M-47900-2:1996 „Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.”
  • PN-M-47900-3:1996 „Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.” • PN-EN 12811-1:2004 „Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania”
  • PN-EN 12810-1:2004 „Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Specyfikacje techniczne wyrobów”
  • PN-EN 12810-2:2004 „Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Szczególne metody projektowania i konstrukcji”
  • PN-EN 74:2002 Złącza trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań”
  • PN-EN 39: 2003 Rury stalowe do budowy rusztowań – Warunki techniczne dostawy Ww. dokumenty powinny być dostępne w miejscu, w którym rusztowania Mostostal są montowane i użytkowane